Yoshiyuki Miura – Ohne Titel (gelbe Stele)

Ohne Titel
2014
Nylon-Schnur, Sockel
34 x 34 x 94 cm