Zhuang Hong-Yi – B19-C035

Flowerbed
B19-C035
80 x 110 cm